Lesson Exercise 2

Click on the audio icon to listen to each word.

01 가방 감자 안주
  모자 공기    
02 두부 담배 수제비
  방법 만두    
03
     
04
     
05 합니다 앞문 십리
  꽃만 숙녀    
06 닫는다 작문 독립
  옛날 못난이    
07 식당 믿자 국방
  역사 철도    
08 십자가 설사 국수
  높고 결정    
09 공책 책상 책장
  침대 쓰레기    
10 빨래 오빠 코끼리
  아빠 호빵